banner draxkmaier satu mare

Spitalul Orășenesc Negrești Oaș scoate la concurs 13 posturi

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Spitalul Orășenesc Negrești Oaș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

2 posturi asistenți medicali (PL);
2 posturi asistenți medicali debutanți (PL);
1 post asistent medical debutant (S);
1 post tehnician de radiologie și imagistică;
1 post autopsier debutant;
4 posturi infirmiere debutante;
2 posturi îngrijitoare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical (PL):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru cu viza anuală și adeverința pentru înscriere la concurs;
6 luni vechime în specialitate.
asistent medical debutant (PL):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat dc membru și adeverința pentru înscriere la concurs.
asistent medical debutant (S):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de licență în specialitate;
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru și adeverința pentru înscriere la concurs.
tehnician de radiologie și imagistică:
diplomă de absolvire a învățământului superior dc 3 ani în specialitate;
6 luni vechime în specialitate;
de la O.A.M.G.M.A.M.R. certificat de membru și adeverință pentru înscriere la concurs.
autopsier debutant:
diplomă de bacalaureat;
certificat de autopsier.
infirmieră debutantă:
diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani:
certificat de absolvire a cursului de infirmiere organizat de A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizați de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S.
îngrijitoare – școală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 mai 2019, ora 14.00. data limită pentru depunerea dosarelor;
10 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
13 iunie 2019. ora 10.00: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, Str. Victoriei nr. 90, telefon 0261/854.830, interior 2110.

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

energy kids

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii