davis banner

317.460 de alegători sunt aşteptaţi duminică la vot în judeţul Satu Mare

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Prefectul judeţului, Radu Bud, împreună cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente, Sebastian Domuț şi subprefectul Altfatter Tamas
au susţinut o conferinţă de presă.
Prefectul a dat citire unui material de sinteză, iar Sebastian Domuț a făcut câteva precizări privind procesul electoral de duminică. Fraudele la vot vor fi aspru pedepsite.
Pentru toţi locuitorii judeţului s-au tipărit de 1.049.598 buletine de vot, în valoare totală de valoare 228.000 lei cu TVA. În județul Satu Mare sunt așteptați duminică, la vot, 317.460 alegători.

CONSTITUIREA CONSILIILOR LOCALE
După finalizarea alegerilor, respectiv din 06.06.a.c., potrivit Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. Constituirea noilor consilii locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 alin.1 şi 1^1 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulerioare, respectiv depunerea la AEP, de către mandatarii financiari ai partidelor politice, alianţelor electorale, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau ai candidaţilor independenţi a unui raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, raport care se depune în termen de 15 zile de la data alegerilor.
La şedinţa de constituire participă prefectul sau un reprezentant al său, precum şi primarul nou ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, în termen de 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile legii.
Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă dintre consilieri asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri . După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, preşedinte care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Consilierul local poate fi schimbat din funcţia de preşedinte de şedinţă, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
De asemenea, în cadrul şedinţei de constituire se poate proceda şi la alegerea viceprimarului, respectiv preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean.
Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului) ... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul prevăzut la art. 32.
Prin Ordinul Prefectului nr.86/22.03.2016 au fost numerotate circumscripţiile electorale din judeţul Satu Mare, începând cu municipiul reşedinţă de judeţ, municipiul Carei, celelalte oraşe şi comune, în ordine alfabetică, iar conform legii primarii au obligaţia aducerii la cunoştinţă publică a numărului circumscripţiei electorale odată cu aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, ceea ce s-a şi realizat până în data 6 mai a.c., respectându-se astfel programul calendaristic aprobat prin HG nr. 52/2016.
Aşa după cum ştiţi deja, numerotarea secţiilor de votare s-a efectuat de către Autoritatea Electorale Permanentă, în conformitate cu prevederile art.20 alin.5 şi art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor precum şi pentru organizarea şi funcţionarea AEP, iar ca noutate pe care ţin să o subliniez este aceea că şi pentru aceste alegeri se păstrează numerotarea secţiilor de votare de la alegerile parlamentare/prezidenţiale.
De asemenea au fost schimbate sediile a 2 secţii de votare în comuna Socond, din cauza stării de degradare a locaţiilor iniţiale.
Totodată prin Ordinul nr.89/22.03.2016 s-a stabilit numărul consilierilor fiecărui consiliu local, inclusiv ai consiliului judeţean. Se remarcă o creştere a numărului de consilieri în 8 unităţi administrativ teritoriale şi anume: Acîş (de la 9 la 11), Călineşti Oaş (de la 13 la 15), Halmeu (de la 13 la 15), Hodod (de la 11 la 13), Păuleşti (de la 13 la 15), Săuca (de la 9 la 11), Tîrşolţ (de la 11 la 13), şi Vetiş (de la 13 la 15), şi o scădere a acestora în comuna Urziceni, respectiv de la 11 la 9.
Toate ordinele prefectului care au legătură cu alegerile se regăsesc pe site-ul instituţiei la secţiunea ALEGERI.
Ca noutate, începând cu aceste alegeri, Autoritatea Electorală Permanentă şi-a intrat în atribuţii, având competenţe bine determinate de legislaţia electorală în vigoare .
O altă noutate este introducerea sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot (pe scurt SIMPV) şi de prevenire a votului ilegal.
Prin Hotărârea nr.51/H/12.05.2016 a Biroului Electoral Central s-a stabilit că pe pagina de internet a Biroului Electoral Central se va afişa pentru fiecare secţie de votare prezenţa la vot/ respectiv numărul de alegători care figurează în SIMPV şi care s-au prezentat la vot. În fiecare oră aceste date se vor actualiza, şi vor fi postate sub forma unor rapoarte care vor conţine o serie de date, cum ar fi: comuna/oraşul/municipiul/judeţul; numărul de alegători care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural, urban; numărul de alegători care au votat pe listele electorale permanente, pe listele electorale suplimentare, sau pe listele electorale complementare. Operatorii de calculator ai secţiilor de votare care vor gestiona sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot au fost selectaţi urmare instruirilor şi testărilor care au avut loc în aceste ultime două luni.
Tot ca noutate este constituirea Corpului Experţilor Electorali şi tragerea la sorţi computerizată a preşedinţilor şi locţiitorilor secţiilor de votare, care a şi avut loc marţi 24.05.2016, de la ora 15.
O altă noutate este modelul buletinului de vot, aprobat prin HG nr. 55/2016, buletin care acum are pe prima pagină din interior o legendă, în care sunt înscrise numele partidului sau alianţei, candidat independent- urmat de numele şi prenumele acestuia, numărul de ordine pe buletinul de vot rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot, şi pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Pentru buna desfăşurare a alegerilor în această perioadă au avut loc o serie de intruniri de informare şi îndrumare cu preşedinţii şi locţiitorii de circumscripţii , preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de votare precum şi a comisiei şi grupului tehnic de lucru. În acelaşi timp pentru o bună informare toate actele normative emise în această perioadă au fost transmise spre ştiinţă circumscripţiilor electorale / postate pe site instituţie. De asemenea s-a organizat o campanie de informare a cetăţenilor cu drept de vot cu privire la riscurile şi sanţiunile la care se expun în cazul încălcării prevederilor actelor normativ ce reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Totodată pentru buna organizare a alegerilor li s-a solicitat primarilor în repretate rânduri să se implice şi să depună toate diligenţele pentru ca totul să decurgă conform programului calendaristic, respectarea prevederilor legale cât şi să asigure toate materialele necesare votării, inclusiv achiziţionarea în măsura posibilităţilor de generatoare electrice pentru secţiile de votare, în situaţia unor posibile întreruperi de alimentare cu energie electrică.
În zilele de 03-04.06.21016, reprezentanţii Instituţiei Prefectului se vor deplasa în teritoriu pentru verificarea modului de organizare a secţiilor de vot, iar în data de 05.06.2016 vom monitoriza modul de desfăşurare a alegerilor locale .

BULETINE DE VOT
Una dintre cele mai importante activităţi în pregătirea alegerilor este aceea de tipărire a buletinelor de vot.
Activitatea s-a desfăşurat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la achiziţiile publice prin procedura de cerere de ofertă.
Procedura de achiziţie a tipăririi buletinelor de vot a fost finalizată prin semnarea de contract la data de 06.05.2016, tipărirea fiind realizată efectiv până la data de 25.05.2016, conform calendarului.
Astfel la noi în judet au fost tiparite un nr de 1.049.598 buc., în valoare totală de valoare 228.000 lei cu TVA.
Distribuirea buletinelor de vot se realizează în perioada 03-04.06.2016 conform unui grafic stabilit, se începe cu municipiile, se continuă cu oraşele şi pe urmă comunele. Predarea buletinelor de vot se face către primari şi preşedintele de circumscripţie electorală, sub paza structurilor din cadrul MAI.

Ø Bugetul alocat pentru indemnizatii : 3.873.000 lei
Ø Buget alocat pentru cheltuieli materiale: 570.000 lei
Ø Număr buletine de vot tipărite: 1.049.598 buc, valoare 228.000 lei cu TVA
Ø Număr ștampile de control: 66 – circumscripții
334 – secții de votare
Ø Număr ștampile cu mențiunea ”VOTAT” primite de la MAI :1.670 buc
Ø Număr timbre autocolante primite de la MAI: 317.460 buc
Ø Broșuri cu reglementări legale privind alegerile: peste 500 buc
Ø Număr membri birouri electorale de circumscripție: max 482 pers
Ø Număr personal tehnic auxiliar : cca 270 pers
Ø Număr membri birouri electorale ale secțiilor de votare: max 3.024 pers

MĂSURI ORGANIZATORICE
Coordonarea activităţilor şi acţiunilor destinate pazei secţiilor de votare, precum şi pentru menţinerea climatului de siguranţă publică, atât premergător cât şi pe timpul alegerilor se realizează de către prefecţi, prin structurile MAI.
Astfel planificarea, organizarea şi coordonarea misiunilor se asigură de către şefii direcţiilor generale/inspectoratelor judeţene, potrivit nivelurilor de competenţă, iar conducerea acţiunilor se asigură de către şefii structurilor implicate conform atribuţiilor şi competenţelor specifice, această activitate fiind în desfăşurare începând cu 06.05.2016 urmând să se finalizeze odată cu încheierea alegerilor şi apoi cu predarea tuturor materialelor rezultate din alegeri.
Împreună cu inspectorii şefi ai inspectoratelor judeţene de poliţie, jandarmerie, poliţie de frontieră, situaţii de urgenţă, de comun acord s-au repartizat locaţiile secţiilor de vot - situaţie care s-a centralizat la nivel de judeţ, prin grija inspectoratului de poliţie judeţean, s-a semnat de prefect şi de şefii structurilor MAI, care asigură efectivele. Acest grafic s-a transmis la Direcţia Generală Management Operaţional, prin IGPR.
Totodată s-a asigurat securitatea pe timpul tipăririi şi depozitarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării, urmând să se asigure paza şi în timpul transportului dosarelor la birourile electorale- activitate ce se realizează cu efective din cadrul structurilor de poliţie şi jandarmi, care vor fi echipaţi cu armament şi muniţie şi vor purta uniforma militară specifică fiecărei arme în parte - în dinamica instituirii măsurilor de protecţie - termen de executare- a fost 26.05.2016.
A fost necesară asigurarea integrităţii panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate unde poliţia locală nu este constituită.
Au fost realizate controale tehnice de specialitate, premergător desfăşurării activităţilor în locaţiile secţiilor de votare, pentru prevenirea incendiilor şi stabilirea, împreună cu primarii a măsurilor specifice destinate înlăturării riscurilor şi vulnerabilităţilor în acest domeniu, această activitate se va realiza cu sprijinul ISU.
Instituirea dispozitivelor la locaţiile de vot se realizează de comun acord cu preşedintele biroului electoral al secţiei de votare care este prezent în preziua alegerilor, la sediul secţiei de votare, începând cu ora 18,00-căruia potrivit legii îi revine obligaţia în acest sens.
Conform prevederilor Legii nr. 115/2015 la capitoul V sunt definite o serie de contravenţii, enumerate de la lit. a-z, printre care enumerăm: înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, etc.
Amenda pentru aceste contravenţii este cuprinsă între 800 şi 3000 lei., iar constatarea se realizează în funcţie de competenţele fiecăruia: respectiv de ofiţerii şi agenţii de Poliţie, şi ai jandarmeriei, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie sau preşedintele biroului electoral superior, împterniciţii preşedintelui AEP, prefecţii şi subprefecţii pentru faptele prevăzute la lit. v şi z respectiv: nepunerea la dispoziţia competitorilor electorali a copiilor de pe listele electorale permanente, conform art. 49 alin.4 din Legea nr.208/2015, la cererea şi pe cheltuiala acestora, iar la lit z: refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori documentele şi actele efectuării controlului.
De asemenea până la încheierea campaniei electorale, în preziua şi în ziua alegerilor, este necesar să se constituie echipe operative şi rezerve de intervenţie care, la nevoie, să se deplaseze pentru verificarea, cercetarea şi soluţionarea unor sesizări, incidentente sau evenimente, ori în zonele unde există riscul producerii unor acte de tulburare a ordinii publice, în campania electorală sau procesul de votare - răspund: şefii structurilor teritoriale de poliţie şi jandarmi.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii